เครื่องมือวัด,ไม้บรรทัด,เวอร์เนียร์,เขาควาย,ตีนผี,มัลติมิเตอร์,เกจวัด,วัดฉาก,ไดอัลเกจ,ตลับเมตร,ไมโครมิเตอร์,โปรแทรกเตอร์